Huurkontrak - 2007

Charl Best - Akkommodasie

(vir woon - huisvesting vanaf 1 Januarie 2007 tot 31 Desember 2007)

Hierdie ooreenkoms is opgestel en word aangegaan deur en tussen Charl Best

hierna die Verhuurder genoem wie se adres die volgende is:

 Posbus 1048, Stellenbosch, 7599

 en

__________________________________________________________(ouer indien onder 21 jaar)

 hierna die Huurder genoem wie se ouerhuis adres die volgende is:

 

Adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode

 

 

 

 

 

 Die verhuurder verhuur aan die huurder wat die volgende kamer huur wat ongemeubileerd is, n

Merk asb. langs u keuse

Enkel of dubbelkamer per maand

Enkel - R 2100.00

 

Dubbel- R 1 600.00

 

 In  ______________________________________________________________

Akkommodasie word aangebied  in of die Stelmont  gebou of n nuwe perseel wat ons wil aankoop.Bevestiging sal gedurende oktober  gegee word. Ons blyplek in die verlede was net n kamer in n woonstel ongemeubileerd en wat jy deel met ander en waar die sitkamer, kombuis en badkamer met die mede inwoners gedeel word.

 Die huurkontrak is vir n vaste tydperk van twaalf (12) maande.

 Die begindatum van die huurtermyn is 01 Januarie 2007 en die einddatum  31 Desember 2007

 Die huurgeld vir die vaste tydperk is : R____________          (Enkel R2 100.00 of Dubbel R1 600.00)

  Betaalbaar in vier  paaiemente van R____________      (Enkel - R 6 300.00 of  Dubbel - R 4 800.00)

 elk en is betaalbaar op:

          01 Desember 2006                                                             

          01 Maart 2007                    

          01 Junie 2007                                     

          01 September 2007

 5.     Die deposito van R 2 500 is nou betaalbaar.  

 Getuie (1)_____________________________        

Getuie (2)_____________________________       

Datum__________________   

Huurgeld    

5.1  Die huurgeld is vier maandeliks op die datums soos voorgeskryf op Bl.1, sonder aanmaning en sonder enige aftrekkings

hoegenaamd, en vry van bankkommissie, namens die verhuurder aan Charl Best., vooruitbetaalbaar deur  

middel van vier vooruitgedateerde tjeks.  Tjeks moet betaalbaar gemaak word aan Charl Best.

5.2  Indien  belasting en/of  dienskoste ten opsigte van die eiendom gedurende die geldigheidstermyn van hierdie huurkontrak verhoog word tot meer as die bedrag wat ten opsigte daarvan soos op die datum van ondertekening hiervan betaalbaar is,  sal die huurder sodanige bykomende belasting ten een-twaalfde daarvan per maand aan die verhuurder betaal,  welke bedrag saam met die huurgeld betaal moet word.

Indien die eienaar besluit om die eiendom te verkoop,  sal die huurder geen verdere besitreg h nie en sal die kontrak skriftelik met een kalendermaand kennisgewing beeindig word.

Indien SIPS na n nuwe gebou in hierdie tydperk sou verhuis sal die verhuurder die reg h om die huurder na hierdie nuwe perseel te skuif, sonder om hierdie huurkontrak aan te pas. 

Deposito

Die huurder onderneem om by ondertekening van hierdie kontrak `n deposito @ R 2 500 aan Charl Best . te Posbus 1048, Stellenbosch, 7599, te betaal.  Hierdie deposito sal deur Charl Best  gehou word vir die volle duur van die huurtermyn plus twee maande daarna as sekuriteit  vir die wanbetaling deur die  huurder  van enige geld verskuldig ingevolge hierdie kontrak of vir herstelkoste van skade aan  die eiendom of verlore sleutels, of agterstallige rekeninge, SIPS kursus skuld en agterstallige kragrekeninge ens. Rente op hierdie deposito sal nie betaal  word nie. Ingesluit by die huur deposito is die inkomstesels vir die huurbedrag sowel as R300 vir die kontrak en R250 vir sleutels.                                 

Verhuurder se hipoteek

Die huurder se meubels, toerusting en ander goedere wat na die eiendom gebring word, is onderworpe aan die pandreg van die verhuurder indien die verhuurder genoodsaak word om klousule 15.1 te implementeer.

Toestand van eiendom by besitname deur die huurder

Tensy die huurder skriftelik aan die verhuurder tot die teendeel kennis gee binne sewe dae na besitname van die eiendom,  word die eiendom geag in `n goeie en skoon toestand te gewees het by besitname van die huurder.

 Instandhouding van eiendom  Deur Huurder

9.1  Moet die koste van alle elektrisiteit/water en telefoonrekeninge betaal wat aan die eiendom voorsien word.

9.2  Mag nie enigiets doen of toelaat dat dit gedoen word,  deur die positiewe handeling of deur versuim nie, wat die versekeringspolisse op die eiendom ongeldig sou maak of die premies daarvoor sou verhoog nie.

9.3  Die huurder moet die binnekant van die eiendom in `n goeie en skoon toestand en vry van insekte hou en onderneem om by die einde van die huurtermyn die eiendom in dieselfde goeie en skoon toestand te laat as waarin dit by besitname was of ingevolge Klousule 8 geag word by besitname te gewees het.  Die huurder is aanspreeklik vir enige skade aan enige deel van die eiendom of `n aangrensende eiendom wat hy of sy besoekers veroorsaak.

9.4  Indien die toestand van die matte of houtvloere geag meer beskadig te wees bv. deur brandmerke, vlekke of slytasie uitgesluit normale verweer wat weens normale gebruik veroorsaak word , kom die partye ooreen dat die gedeeltelike of algehele volvloer matte of houtvloer van die eiendom op koste van die huurder na verstryking van die huurtermyn vervang of skoongemaak sal word deur die huurder,  onderworpe aan die toestemming van die verhuurder om te verseker dat dieselfde tipe en kwaliteit matte of houtvloer voorsien word.

 9.5  Indien die mure geag in `n swak of beskadigde toestand te wees as gevolg van nalatige en/of doelbewuste optrede deur die huurder,  kom die partye ooreen dat die gedeeltelike of algehele binnemure van die eiendom op koste van die huurder na verstryking van die huurtermyn geverf sal word deur die verhuurder,  of deur die huurder onderworpe aan die toestemming van die verhuurder om te verseker dat dieselfde tipe en kwaliteit verf gebruik word.  Die huurder mag nie toelaat dat die mure en plafonne beskadig word met spykers of skroewe of beplak word nie.  Slegs `n redelike aantal   volgens die verhuurder of sy agent se diskressie  Hilti-tipe prentspykers mag,  sonder beskadiging van die mure, aangebring word deur die huurder.

9.6  Die huurder is verantwoordelik om die buitekant van die eiendom soos balkonne, elektriese motorhek en die tuin, indien enige, te alle tye in `n skoon en netjiese toestand te hou.  Indien die huurder versuim om die tuin of buitekant van die eiendom in `n skoon en netjies toestand te hou, is die verhuurder geregtig om te enige tyd op koste van die huurder die skoonmaak van die buitekant van die eiendom en van die tuin, indien enige, te onderneem.

Deur die verhuurder

9.7  Die verhuurder is verantwoordelik vir die instandhouding en onderhoud van die buitekant van die gebou, met in begrip van die dak en moet onverwyld strukturele gebreke repareer wat in die eiendom verskyn.

 9.8  Is verantwoordelik vir die betaling van belasting en/of dienskoste op die eiendom aangeslaan, vanaf die datum van ondertekening hiervan.

 Voorskrifte vir gebruik van eiendom

 10.1  Indien hierdie eiendom deel vorm van `n Deeltitetskema ingevolge die Wet op Deeltitels 66  van 1071 en Artikel 35 2b  1986, aanvaar die huurder hiermee die verpligting om al die rels, regulasies of  titelvoorwaardes wat ook al van toepassing mag wees op die eiendom na te kom.  `n Afskrif van sodanige rels, regulasies of  titelvooraardes is op aanvrag deur die huurder by Charl Best, Posbus 1048, Stellenbosch, 7599 verkrygbaar.  Die rels deur Charl Best en/of die beheerliggaam opgestel en op aanvraag beskikbaar moet streng by gehou word. Boetes vir die verontagsaming van hierdie rels sal gehef word en die huurder aanvaar hiermee om hierdie boetes onvoorwaardiglik te betaal.

 10.2  Die huurder het nie die reg om enige verandering aan of byvoeging tot die eiendom te maak nie, van watter aard sodanig verandering of byvoeging ook mag wees,  tensy die skriftelike toestemming van die verhuurder vooraf verkry is.  Indien enige verandering of byvoeging met skriftelike toestemming van die verhuurder aangebring is, word dit die eiendom van die verhuurder en die huurder is nie by afloop van die huurtermyn geregtig om sodanige verandering of byvoeging ongedaan te maak nie en is ook nie geregtig op enige vergoeding hoegenaamd ten opsigte van sodanige verandering of byvoeging nie.

10.3  Die huurder moet die eiendom persoonlik bewoon en mag die eiendom slegs vir normale woondoeleindes gebruik, en geen persoon behalwe die huurder mag die eiendom bewoon tensy die skriftelike toestemming van die verhuurder vooraf verkry is nie.  Die huurder mag nie meer persone in `n kamer laat bly as wat die verhuurder toegeken het nie.

10.4  Geen troeteldiere van enige aard mag op die eiendom aangehou word nie tensy die skriftelike toestemming van die verhuurder vooraf verkry is nie.

 10.5  Geen kennisgewing, advertensies, posters van watter aard ookal mag op die eiendom aangebring word nie en daar mag geensins op enige muur of vensters op die eiendom geskryf of geplak word nie.

 10.6  Die huurder mag nie toelaat dat `n geraas of steurnis,  of wanordelike gedrag van watter aard ook al,  te enige tyd op die eiendom voorkom nie.  Die huurder is ook verantwoordelik vir die gedrag van enige besoekers op die eiendom en ook van enige werknemer van die huurder en mag geen oorlas van watter aard ook al vir die bure of omgewing meebring nie.  Geen braai word op die sypaadjie, dak of balkonne toegelaat nie.

 Nie-aanspreeklikheid van verhuurder

Alle persoonlike eiendom,  insluitende motorvoertuie,word op die huurder se  risiko op die eiendom  geplaas en die verhuurder is nie vir verlies, vernietiging diefstal op beskadiging van sodanige eiendom deur enige oorsaak hoegenaamd, aanspreeklik nie. Die huurder huur die eiendom op eie risiko en die verhuurder is geensins vir die huurder se veiligheid aanspreeklik nie.  Indien `n parkeerplek beskikbaar  is kan dit addisioneel teen R160 per maand gehuur word.

Onderverhuring

Die huurder mag nie die eiendom of enige gedeelte daarvan onderverhuur of  hierdie huurkontrak of enige deel daarvan sedeer, oordra of verpand tensy skriftelik toestemming van die verhuurder vooraf verkry is nie.  Die huurder mag ook nie toelaat dat enige persoon te enige tyd besit verkry of neem van die eiendom of `n gedeelte daarvan vir enige tydperk nie.

Ongeskiktheid van perseel.

 13.1  Indien die eiendom as gevolg van brand, storms of  enige ander oorsaak buite die beheer van die verhuurder totaal vernietig word of ongeskik raak vir die doel waarvoor dit verhuur word,  verval die huurkontrak.  Indien van sodanige verval is die verhuurder nie aanspreeklik vir enige skade nie. 

 13.2  Indien die eiendom gedeeltelik deur brand, storms of enige oorsaak hoegenaamd buite die beheer van die verhuurder beskadig word,  maar in so `n mate dat die huurder dit nog redelikerwys kan gebruik vir die doel wat in hierdie huurkontrak omskryf is,  is die huurder geregtig op `n redelike korting op die huurgeld  gedurende die tydperk waarin die eindom herstel word.

Verhuurder se regte van inspeksie, toegang

 14.1  Die verhuurder het die reg om te enige tyd gedurende die huurtermyn elektriese drade of waterpype deur die eiendom aan te  l,  indien dit vir die verskaffing van elektrisiteit of water aan die eiendom of `n ander eiendom nodig mag wees.  Die verhuurder onderneem om enige ongerief vir die huurder in hierdie verband sover redelik moontlik te beperk.

 14.2  Die verhuurder het die reg om die eiendom te enige redelike tyd en met redelike tussenposes te inspekteer of om n nuwe mede huurder van die woonstel die kamers te wys,  asook om enige nodige onderhouds- en instandhouding te verrig en die huurder mag geensins die uitvoering van hierdie reg verydel of  bemoeilik nie.

14.3  Die verhuurder of sy agent is vir doeleindes van herverhuuring of verkoop van die eiendom geregtig om tesame met enige voornemende huurder of koper op enige redelike tyd die eindom te inspekteer. 

 Kansellasie deur verhuurder

 15.1  Indien die huurgeld nie stiptelik op die ooreengekome vier (4) datums betaal is nie, of indien die huurder in enige opsig hoegenaamd `n bepaling van hierdie huurkontrak verbreek of toelaat dat dit verbreek word, het die verhuurder die reg, nieteenstaande enige vorige kwytskelding, verslapping of toegewing wat hy mag toegestaan het, om hierdie huurkontrak summier te kanselleer deur skriftelik kennisgewing aan die huurder by die eiendom en om die eiendom onmiddelik binne te gaan en besit daarvan te neem.  Rente teen 18% per jaar sal gehef word op enige laat betalings.

 15.2  Enige kennisgewing wat die verhuurder op die huurder wil bestel word geag om geldiglik bestel te wees indien dit per voorafbetaalde, geregistreerde brief aan die huurder by die eindom gestuur is, of dit deur die verhuurder of sy agent by sodanige adres gelaat is, welke kennisgewing geag sal word om ontvang te wees sewe dae na die versending daarvan per geregistreerde pos of op die datum waarop dit hierkragtens per hand afgelewer is.

15.3  Nieteenstaande kansellering deur die verhuurder ingevolge Klousule 15.1  hierbo bly die huurder nogtans aanspreeklik vir die betaling van alle huurgeld tot aan die einde van die ooreengekome huurtermyn en sodanige huurgeld is onmiddellik betaalbaar as gelikwideerde skadevergoeding.  Alternatiewelik kan die verhuurder ander skadevergoeding van die huurder eis in plaas van die genoemde gelikwideerde skadevergoeding.  Die verhuurder is geregtig om rente te vra op enige huurgeld of ander geld wat op datum van kansellering deur die huurder verskuldig is teen die koers genoem in klousule 15.1 hierbo, vanaf die eerste dag van die maand waarin die verhuurder as gevolg van die kansellasie nie betaal is nie.

Koste

16.1  Indien die verhuurder enige geregtelike stappe hoegenaamd teen die huurder neem ingevolge die huurkontrak, het sy met of sonder kansellasie van die kontrak,  is die huurder ook teenoor die verhuurder aanspreeklik vir alle regskoste soos tussen prokureur en klient,  met inbegrip van invorderingskommissie,  asook enige koste aangegaan vir die opsporing van die huurder.

16.2  Die koste verbonde aan die sel van die huurkontrak en moontlike addenda word deur die huurder gedra.   

Toegewing, verslapping of wysiging

17.1  Enige toegewing of verslapping wat deur die verhuurder  toegestaan mag word, benadeel op generlei wyse die verhuurder se regte kragtens die huurkontrak nie en in besonder word die aanvaarding van huurgeld na die vervaldatum of van minder as die volle bedrag van die huurgeld nie beskou as afstanddoening deur die verhuurder van sy regte kragtens die huurkontrak nie.

17.2  Geen ooreenkoms wat van die voorwaardes van hierdie huurkontrak verskil, is bindend tensy op skryf  gestel is en deur beide partye en twee getuies onderteken is nie.

Domicilium

 Die partye kies as adresse waar kennisgewings gestuur kan word en as domicilium citandi et executandi vir enige aksie of aangeleentheid wat direk of indirek uit hierdie kontrak of uit die kansellasie daarvan mag voortspruit,  die adresse genoem in die aanhef van hierdie kontrak.

 Jurisdiksie van die landroshof

Die partye verbind hulle hiermee om hulle te onderwerp aan die jurisdiksie van die Landdroshof in verband met enige aksie of aangeleentheid wat uit hierdie ooreenkoms of die kansellasie daarvan mag ontstaan, met dien verstande dat die verhuurder die reg voorbehou om enige sodanige aksie of aangeleentheid in die Hooggeregshof te laat bereg.

 Ontruiming van perseel

 20.1  Indien hierdie kontrak tot `n einde kom deur tydsverloop of om welke ander rede ook al,  is die huurder verplig om die eiendom in die toestand soos bepaal in Klousule 9 onmiddelik volledig te ontruim en aan die verhuurder besit daarvan te gee en alle sleutels aan die verhuurder te oorhandig.  Indien die huurder versuim om enige voorwerp van watter aard ook al wat nie deel vorm van die eiendom nie te verwyder, is die verhuurder geregtig om sodanige voorwerp op koste van die huurder te laat verwyder en `n sertifikaat deur die verhuurder ten opsigte van  sodanige koste is afdoende bewys van die bedrag deur die huurder aan die verhuurder verskuldig, welke bedrag onmiddelik betaalbaar is.

 20.2  Indien die huurder na verstryking van die huurtermyn of nadat die huurkontrak om welke rede ook al verval het of gekanselleer is, versuim om die eiendom te ontruim, bly die huurder aanspreeklik om huurgeld en ander gelde ingevolge hierdie kontrak verskuldig te betaal soos in hierdie kontrak bepaal, behoudens al die verhuurder se regte ingevolge hierdie kontrak.

 Geteken te  _________________________________op hierdie ______ dag van ______________________________200___

in die teenwoordigheid van die ondergetekende getuies.

As getuies

Getuie 1. _________________________                                                                                                    

Getuie 2  _________________________                                  

Verhuurder: ____________________

Geteken te  _________________________________op hierdie ______ dag van ______________________________200___ in die teenwoordigheid van die ondergetekende getuies.

 As getuies

Getuie 1. _________________________                                                                                                    

Getuie 2  _________________________                                  

 Huurder __________________________

( ouer of voog indien onder 21 jaar)